Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng

Địa chỉ:

Phường Tân Giang - Thành phố Cao Bằng

Website:

Hotline:

0206352307

Khai tác, sản xuất và kinh doanh nước sạch

Alternate Text