Chi tiết ứng viên

Em Trang BuCA

Hồ sơ ứng tuyển 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 23/12/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Em Trang BuCA

- Ngày sinh: 28/11/2021

- Địa chỉ: 12345

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text