Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 7 năm 2020

Trong tháng 7/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 212 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

212

1302

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

128

779

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

05

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

197

1234

Nam

< = 24 tuổi

10

48

25 – 40 tuổi

54

384

> 40 tuổi

08

105

 

Nữ

< = 24 tuổi

28

150

25 – 40 tuổi

90

479

> 40 tuổi

07

68

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

13

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

05

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

158

993

Trong đó: Hết thời gian hưởng

149

950

Trong đó: Có việc làm

09

43

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

212

1302

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

14

31

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.277.929.678

15.004.998.876

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.277.929.678

15.004.998.876

03 tháng

Số quyết định

130

735

 

Số tiền chi TCTN

1.090.616.676

5.914.510.485

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

34

271

Số tiền chi TCTN

437.445.930

3.325.933.770

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

33

228

Số tiền chi TCTN

749.867.072

5.764.554.621

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.764.427

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,24