Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 10 năm 2018

       Trong tháng 10/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 155 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 155 1113
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 132 814
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 03 56
 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

154 1055
 

Nam

< = 24 tuổi 08 48
25 – 40 tuổi 33 242
> 40 tuổi 06 57
   

Nữ

< = 24 tuổi 26 174
25 – 40 tuổi 78 498
> 40 tuổi 03 36
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 15
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 01 04
Chuyển đến 0 01
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

143 970
Trong đó: Hết thời gian hưởng 130 944
Trong đó: Có việc làm 13 26
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 155 1113
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 04 31
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 04
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 04
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.610.146.309 10.997.402.464
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 1.610.146.309 10.977.402.464
03 tháng Số quyết định 119 755
  Số tiền chi TCTN 992.179.230 5.955.600.252
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 21 148
Số tiền chi TCTN 264.705.220 1.869.329.838
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 14 152
Số tiền chi TCTN 353.261.859 3.152.472.374
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.775.818

 
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,74

 

PHÒNG BHTN