Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2018

       Trong tháng 8/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 109 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

109 850

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

84 588
  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

07 49
 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

118 811
 

Nam

< = 24 tuổi 06 36
25 – 40 tuổi 33 194
> 40 tuổi 03 46
   

Nữ

< = 24 tuổi 21 131
25 – 40 tuổi 49 371
> 40 tuổi 06 33
4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02 13
 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 03
Chuyển đến 0 01
6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

120 667
Trong đó: Hết thời gian hưởng 116 655
Trong đó: Có việc làm 04 12

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0 0
Khác 0 0
9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

109 850

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

03 23
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 04
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 04
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.128.177.000 8.498.664.645

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.128.177.000 8.478.664.645

03 tháng

Số quyết định 89 562
  Số tiền chi TCTN 674.489.250 4.344.313.992
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 18 118
Số tiền chi TCTN 223.766.250 1.497.486.858
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 11 131
Số tiền chi TCTN 229.921.500 2.636.863.795
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 20.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 20.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 0
13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.504.401

 
14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0 01
15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,8

 

Phòng BHTN