Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 4 năm 2018

       Trong tháng 4/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 96 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

96 260

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

54 129
  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

03 21
 

3

 

 

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

63 230

Nam

< = 24 tuổi 0 04

25 – 40 tuổi

24 75

> 40 tuổi

04 16
Nữ < = 24 tuổi 08 25

25 – 40 tuổi

24 95
> 40 tuổi 03 15

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01 05

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 0 01

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

70 357

Trong đó: Hết thời gian hưởng

66 351
Trong đó: Có việc làm 04 06

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0 0
Khác 0 0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 96 260
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 03 13

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 02
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

622.022.765 2.567.696.814

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

622.022.765 2.557.696.814

03 tháng

Số quyết định

38 136
Số tiền chi TCTN 265.603.050 1.010.693.154
04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

14 45

Số tiền chi TCTN

167.227.678 585.168.228
07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

11 49

Số tiền chi TCTN

189.192.037 961.835.432

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0 10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 10.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 0
13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.360.546

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0 01
15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,2

PHÒNG BHTN