Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 02 năm 2017

        Trong tháng 02/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 70 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 70 117
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 26 49
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 04 09
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 47 147
Nam < = 24 tuổi 02 07
25 – 40 tuổi 07 41
> 40 tuổi 04 12
Nữ < = 24 tuổi 08 18
25 – 40 tuổi 22 58
> 40 tuổi 04 11
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 06 06
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 0 0
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 101 233
Trong đó: Hết thời gian hưởng 100 231
Trong đó: Có việc làm 01 02
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 70 117
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 10 15
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 03 05
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 03 05
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 01 01
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 564.915.100 1.607.908.200
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 549.915.100 1.586.908.200
03 tháng Số quyết định 21 71
Số tiền chi TCTN 153.924.900 515.800.800
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 10 24
Số tiền chi TCTN 124.633.400 269.810.200
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 16 52
Số tiền chi TCTN 271.356.800 801.297.200
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 15.000.000 21.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 15.000.000 21.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.382.000
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,94