Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Ảnh hoạt động

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, TẠI HUYỆN BẢO LÂM, BẢO LẠC

     Thực hiện Công văn số: 869/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/8/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động,…

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI HUYỆN HÒA AN – CAO BẰNG

      Thực hiện Công văn số: 830/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 25/7/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao…

Hội nghị tuyên truyền việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động tại các huyện Nguyên Bình, Quảng Uyên, Phục Hòa

       Thực hiện Công văn số 694/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 27/6/ 2018 của Sở Lao động – TBXH tỉnh về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư…

Trang 1 trên 512345