Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 10 năm 2021

Trong tháng 10/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 265 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

265

1950

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

232

1380

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

08

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

233

1860

Nam

< = 24 tuổi

11

83

25 – 40 tuổi

64

492

> 40 tuổi

07

133

 

Nữ

< = 24 tuổi

23

208

25 – 40 tuổi

120

826

> 40 tuổi

08

118

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

07

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

03

Chuyển đến

01

03

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

190

1624

Trong đó: Hết thời gian hưởng

186

1582

Trong đó: Có việc làm

04

42

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

265

1950

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

33

77

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

10

27

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

10

27

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.820.362.711

25.508.428.490

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.775.362.711

25.389.928.490

03 tháng

Số quyết định

164

1115

 

Số tiền chi TCTN

1.496.331.975

9.828.366.318

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

51

390

Số tiền chi TCTN

794.444.300

5.884.957.845

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

18

355

Số tiền chi TCTN

484.586.436

9.676.604.327

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

45.000.000

118.500.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

45.000.000

118.500.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

3.059.885

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4