Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2021

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2021

Trong tháng 8/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 218 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

218

1456

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

78

967

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

07

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

197

1406

Nam

< = 24 tuổi

13

69

25 – 40 tuổi

47

376

> 40 tuổi

17

91

 

Nữ

< = 24 tuổi

34

173

25 – 40 tuổi

73

623

> 40 tuổi

13

74

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

06

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

02

Chuyển đến

01

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

01

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

253

1322

Trong đó: Hết thời gian hưởng

247

1293

Trong đó: Có việc làm

06

29

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

218

1456

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

05

36

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

17

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

17

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.591.372.004

18.494.067.084

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.591.372.004

18.420.567.084

03 tháng

Số quyết định

130

875

 

Số tiền chi TCTN

1.130.461.245

7.664.275.203

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

30

314

Số tiền chi TCTN

473.495.972

4.730.223.890

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

37

217

Số tiền chi TCTN

987.414.787

6.026.067.991

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

73.500.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

73.500.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.890.440

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,7