Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 7 năm 2021

      Trong tháng 7/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 210 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

210

1238

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

157

889

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

07

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

183

1209

Nam

< = 24 tuổi

11

56

25 – 40 tuổi

36

329

> 40 tuổi

12

74

 

Nữ

< = 24 tuổi

17

139

25 – 40 tuổi

97

550

> 40 tuổi

10

61

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

05

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

02

Chuyển đến

01

01

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

109

1069

Trong đó: Hết thời gian hưởng

109

1046

Trong đó: Có việc làm

0

23

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

210

1238

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

03

31

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

17

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

17

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.600.180.146

15.878.695.080

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.579.180.146

15.829.195.080

03 tháng

Số quyết định

101

745

 

Số tiền chi TCTN

896.761.959

6.533.813.958

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

57

284

Số tiền chi TCTN

931.515.380

4.256.727.918

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

25

180

Số tiền chi TCTN

750.902.807

5.038.653.204

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

21.000.000

49.500.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

21.000.000

49.500.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

3.094.024

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,56