Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  1. Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ được Chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Toàn văn Nghị quyết số 68 xem tại đây: Link

2.Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong đó, quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021.

Toàn văn Quyết định 23 xem tại đây: Link

3. Công văn số 1019/SLĐTBXH-LĐVL

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao bằng hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Công văn số 1019/SLĐTBXH-LĐVL

Toàn văn Công văn 1019 xem tại đây: Link