Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2021

Trong tháng 6/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 194 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

194

1028

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

151

732

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

02

06

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

242

1026

Nam

< = 24 tuổi

15

45

25 – 40 tuổi

68

293

> 40 tuổi

12

62

 

Nữ

< = 24 tuổi

29

122

25 – 40 tuổi

105

453

> 40 tuổi

13

51

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

04

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

02

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

143

960

Trong đó: Hết thời gian hưởng

139

937

Trong đó: Có việc làm

04

23

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

194

1028

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

01

28

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

15

17

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

15

17

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

3.035.818.101

13.278.514.934

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

3.013.318.101

13.250.014.934

03 tháng

Số quyết định

155

644

 

Số tiền chi TCTN

1.365.061.560

5.637.051.999

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

65

227

Số tiền chi TCTN

927.569.263

3.325.212.538

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

22

155

Số tiền chi TCTN

720.687.278

4.287.750.397

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

22.500.000

28.500.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

22.500.000

28.500.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.987.046

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,1