Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 4 năm 2021

Trong tháng 4/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 211 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

211

573

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

178

377

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

03

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

120

519

Nam

< = 24 tuổi

03

13

25 – 40 tuổi

33

148

> 40 tuổi

09

43

 

Nữ

< = 24 tuổi

09

55

25 – 40 tuổi

61

226

> 40 tuổi

05

34

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

01

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

184

688

Trong đó: Hết thời gian hưởng

183

673

Trong đó: Có việc làm

01

15

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

211

573

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

06

23

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

02

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.782.292.162

7.104.235.294

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.782.292.162

7.098.235.294

03 tháng

Số quyết định

60

304

 

Số tiền chi TCTN

539.792.922

2.619.576.291

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

33

107

Số tiền chi TCTN

495.105.380

1.553.347.738

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

27

108

Số tiền chi TCTN

747.393.860

2.925.311.265

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

6.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

6.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

3.007.835

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,98