Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 3 năm 2021

Trong tháng 3/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 142 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

142

362

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

91

199

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

02

03

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

137

399

Nam

< = 24 tuổi

04

10

25 – 40 tuổi

32

115

> 40 tuổi

12

34

 

Nữ

< = 24 tuổi

13

46

25 – 40 tuổi

65

165

> 40 tuổi

11

29

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

02

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

180

504

Trong đó: Hết thời gian hưởng

171

490

Trong đó: Có việc làm

09

14

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

142

362

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

10

17

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

01

02

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

01

02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.805.958.267

5.321.943.132

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.802.958.267

5.315.943.132

03 tháng

Số quyết định

82

244

 

Số tiền chi TCTN

675.734.181

2.079.783.369

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

26

74

Số tiền chi TCTN

330.737.608

1.058.242.358

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

29

81

Số tiền chi TCTN

796.486.478

2.177.917.405

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

3.000.000

6.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

3.000.000

6.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.755.930

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,77