Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 02 năm 2021

     Trong tháng 02/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 82 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

82

220

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

35

108

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

01

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

118

262

 

Nam

< = 24 tuổi

02

06

25 – 40 tuổi

37

83

> 40 tuổi

14

22

 

 

Nữ

< = 24 tuổi

13

33

25 – 40 tuổi

42

100

> 40 tuổi

10

18

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

01

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

148

324

Trong đó: Hết thời gian hưởng

146

319

Trong đó: Có việc làm

02

05

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

82

220

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

05

07

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

01

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

01

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.674.165.150

3.515.984.865

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.674.165.150

3.512.984.865

03 tháng

Số quyết định

61

162

 

Số tiền chi TCTN

497.073.492

1.404.049.188

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

21

48

Số tiền chi TCTN

261.719.970

727.504.750

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

36

52

Số tiền chi TCTN

915.371.688

1.381.430.927

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

3.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

3.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.665.724

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

5,3

 

PHÒNG BHTN