Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 01 năm 2021

        Trong tháng 01/2021, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 138 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

138

138

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

73

73

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

01

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

144

144

Nam

< = 24 tuổi

04

04

25 – 40 tuổi

46

46

> 40 tuổi

08

08

 

Nữ

< = 24 tuổi

20

20

25 – 40 tuổi

58

58

> 40 tuổi

08

08

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

176

176

Trong đó: Hết thời gian hưởng

173

173

Trong đó: Có việc làm

03

03

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

138

138

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

02

02

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

01

01

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

01

01

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.841.819.715

1.841.819.715

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.838.819.715

1.838.819.715

03 tháng

Số quyết định

101

101

 

Số tiền chi TCTN

906.975.696

906.975.696

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

27

27

Số tiền chi TCTN

465.784.780

465.784.780

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

16

16

Số tiền chi TCTN

466.059.239

466.059.239

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

3.000.000

3.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

3.000.000

3.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

3.081.244

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

01

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,07