Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020

        Chiều ngày 31/12/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động.

       Hội nghị được nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Đồng chí Đặng Thị Long Biên – Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị          

         Năm 2020, hoạt động của các phòng, văn phòng đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Trung tâm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

          Các phòng, văn phòng trong Trung tâm đã củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng phong cách người viên chức văn minh, lịch sự; Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; Chủ động, sáng tạo trong công việc; Thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho viên chức, người lao động.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số ý kiến phát biểu của đại diện các phòng, văn phòng. Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

TC Hành chính TH