Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 12 năm 2020

Trong tháng 12/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 176 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

176

2172

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

128

1397

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

08

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

162

2126

Nam

< = 24 tuổi

10

105

25 – 40 tuổi

37

640

> 40 tuổi

09

154

 

Nữ

< = 24 tuổi

20

257

25 – 40 tuổi

76

868

> 40 tuổi

10

102

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

23

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

08

Chuyển đến

0

03

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

161

2001

Trong đó: Hết thời gian hưởng

158

1938

Trong đó: Có việc làm

03

63

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

176

2172

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

13

80

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.199.415.780

26.682.145.883

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.199.415.780

26.682.145.883

03 tháng

Số quyết định

101

1290

 

Số tiền chi TCTN

851.609.466

10.628.647.317

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

36

457

Số tiền chi TCTN

571.476.530

6.034.298.117

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

25

379

Số tiền chi TCTN

776.329.784

10.019.200.449

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

3.003.166

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,38