Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 11 năm 2020

          Trong tháng 11/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 151 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

151

1996

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

109

1269

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

08

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

155

1964

Nam

< = 24 tuổi

06

95

25 – 40 tuổi

46

603

> 40 tuổi

08

145

 

Nữ

< = 24 tuổi

21

237

25 – 40 tuổi

71

792

> 40 tuổi

03

92

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

21

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

08

Chuyển đến

0

03

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

211

1840

Trong đó: Hết thời gian hưởng

207

1780

Trong đó: Có việc làm

04

60

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

151

1996

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

05

67

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.104.217.545

24.482.730.103

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.104.217.545

24.482.730.103

03 tháng

Số quyết định

80

1189

 

Số tiền chi TCTN

705.908.220

9.777.037.851

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

47

421

Số tiền chi TCTN

703.461.815

5.462.821.587

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

28

354

Số tiền chi TCTN

694.847.510

9.242.870.665

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.968.721

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,58