Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 10 năm 2020

 

       Trong tháng 10/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 178 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

178

1845

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

125

1160

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

02

08

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

220

1809

Nam

< = 24 tuổi

20

89

25 – 40 tuổi

55

557

> 40 tuổi

08

137

 

Nữ

< = 24 tuổi

35

216

25 – 40 tuổi

93

721

> 40 tuổi

09

89

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03

20

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

08

Chuyển đến

0

03

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

188

1629

Trong đó: Hết thời gian hưởng

181

1573

Trong đó: Có việc làm

07

56

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

178

1845

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

09

62

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.681.223.435

22.378.512.558

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.681.223.435

22.378.512.558

03 tháng

Số quyết định

146

1109

 

Số tiền chi TCTN

1.245.636.846

9.071.129.631

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

44

374

Số tiền chi TCTN

650.181.540

4.759.359.772

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

30

326

Số tiền chi TCTN

785.405.049

8.548.023.155

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.876.945

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,2