Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

CĐCS Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng: thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn

       Ngày 25/9/2020, đoàn kiểm tra Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh do đồng chí Ngọc Văn Phán – Chủ tịch CĐVC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, kế toán CĐCS, ban thanh tra nhân dân, đại diện Chi ủy Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng đã tham gia cuộc kiểm tra.

      Đoàn kiểm tra CĐVC tỉnh đã kiểm tra 5 nội dung: Xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp; Việc tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của công đoàn cấp trên; Việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên; Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch năm của CĐCS, Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, quản lý đoàn viên, thông tin, báo cáo và kiểm tra công tác tài chính, tài sản công đoàn năm 2018 và 2019.


 Đ/c: Ngọc Văn Phán – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh thông qua

kết luận đợt kiểm tra hoạt động Công đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng

          Đoàn kiểm tra CĐVC tỉnh đánh giá cao việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của CĐCS Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng luôn bám sát vào hướng dẫn, chỉ đạo của CĐVC, Liên đoàn Lao động tỉnh, cấp uỷ Trung tâm Dịch vụ việc làm. Sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền cơ quan cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành CĐCS và đoàn viên công đoàn. Do đó CĐCS Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu, chi tài chính công đoàn. Thông qua việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn của CĐVC tỉnh đã giúp CĐCS bám sát triển khai hoạt động Công đoàn tốt hơn và bổ sung định hướng kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động Công đoàn tại đơn vị. Qua đó, CĐCS Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, động viên khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.