Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2020

       Trong tháng 8/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 167 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

167

1469

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

113

892

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

06

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

193

1427

Nam

< = 24 tuổi

14

62

25 – 40 tuổi

72

456

> 40 tuổi

08

113

 

Nữ

< = 24 tuổi

14

164

25 – 40 tuổi

74

553

> 40 tuổi

11

79

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

04

17

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

05

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

198

1191

Trong đó: Hết thời gian hưởng

195

1145

Trong đó: Có việc làm

03

46

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

167

1469

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

11

42

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.562.127.272

17.567.126.148

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.562.127.272

17.567.126.148

03 tháng

Số quyết định

121

856

 

Số tiền chi TCTN

1.020.104.115

6.934.614.600

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

31

302

Số tiền chi TCTN

400.031.102

3.725.964.872

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

41

269

Số tiền chi TCTN

1.141.992.055

6.906.546.676

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.824.766

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,6