Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2020

Trong tháng 6/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 198 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

198

1090

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

151

651

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

04

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

296

1037

Nam

< = 24 tuổi

20

38

25 – 40 tuổi

75

330

> 40 tuổi

11

97

 

Nữ

< = 24 tuổi

53

122

25 – 40 tuổi

128

389

> 40 tuổi

09

61

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03

13

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

04

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

143

835

Trong đó: Hết thời gian hưởng

138

801

Trong đó: Có việc làm

05

34

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

198

1090

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

01

17

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

3.453.671.260

12.727.069.198

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

3.453.671.260

12.727.069.198

03 tháng

Số quyết định

205

605

 

Số tiền chi TCTN

1.740.200.751

4.823.893.809

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

53

237

Số tiền chi TCTN

752.562.720

2.888.487.840

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

38

195

Số tiền chi TCTN

960.907.789

5.014.687.549

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.834.692

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,15