Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 5 năm 2020

Trong tháng 5/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 305 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

305

892

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

245

500

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

02

03

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

197

741

Nam

< = 24 tuổi

08

18

25 – 40 tuổi

52

255

> 40 tuổi

20

86

 

Nữ

< = 24 tuổi

31

69

25 – 40 tuổi

77

261

> 40 tuổi

09

52

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03

10

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

03

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

132

692

Trong đó: Hết thời gian hưởng

131

663

Trong đó: Có việc làm

01

29

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

305

892

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

04

16

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.506.780.697

9.273.397.938

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.506.780.697

9.273.397.938

03 tháng

Số quyết định

122

400

 

Số tiền chi TCTN

1.018.811.985

3.083.693.058

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

35

184

Số tiền chi TCTN

455.664.480

2.135.925.120

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

40

157

Số tiền chi TCTN

1.032.304.232

4.053.779.760

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.763.783

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,68