Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

        Ngày 6/5/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

        Hội nghị đã được nghe: Kế hoạch phổ biến, GDPL năm 2020 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn bản dưới luật, các Kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở, ngành và các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo quy định; Văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống của công chức, viên chức, người lao động,  Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2020; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng;  Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2015- 2020’’; Công ước số 88 của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về tổ chức dịch vụ việc làm.

         Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội./.

Đồng chí Đặng Thị Long Biên – Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Cảnh – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Triển khai các văn bản pháp luật          

công chức, viên chức, người lao động Trung tâm tham gia hội nghị

TC Hành chính TH