Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 4 năm 2020

Trong tháng 4/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 153 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

153

587

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

90

255

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

01

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

125

544

Nam

< = 24 tuổi

01

10

25 – 40 tuổi

36

203

> 40 tuổi

10

66

 

Nữ

< = 24 tuổi

13

38

25 – 40 tuổi

60

184

> 40 tuổi

05

43

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

07

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

02

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

94

560

Trong đó: Hết thời gian hưởng

89

532

Trong đó: Có việc làm

05

28

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

153

587

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

01

12

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.639.922.475

6.766.617.241

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.639.922.475

6.766.617.241

03 tháng

Số quyết định

62

278

 

Số tiền chi TCTN

505.007.640

2.064.881.073

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

36

149

Số tiền chi TCTN

489.787.920

1.680.260.640

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

27

117

Số tiền chi TCTN

645.126.915

3.021.475.528

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.729.543

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,83