Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 3 năm 2020

Trong tháng 3/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 144 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

144

434

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

88

165

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

01

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

135

419

Nam

< = 24 tuổi

02

09

25 – 40 tuổi

63

167

> 40 tuổi

12

56

 

Nữ

< = 24 tuổi

09

25

25 – 40 tuổi

41

124

> 40 tuổi

08

38

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

04

06

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

02

Chuyển đến

02

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

164

466

Trong đó: Hết thời gian hưởng

144

443

Trong đó: Có việc làm

20

23

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

144

434

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

03

11

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.568.286.043

5.126.694.766

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.568.286.043

5.126.694.766

03 tháng

Số quyết định

65

216

 

Số tiền chi TCTN

472.387.860

1.559.873.433

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

44

113

Số tiền chi TCTN

482.558.280

1.190.472.720

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

26

90

Số tiền chi TCTN

613.339.903

2.376.348.613

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.416.789

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,74