Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 02 năm 2020

Trong tháng 02/2020, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 218 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

218

290

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

36

77

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

01

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

173

284

Nam

< = 24 tuổi

03

07

25 – 40 tuổi

78

104

> 40 tuổi

30

44

 

Nữ

< = 24 tuổi

06

16

25 – 40 tuổi

46

83

> 40 tuổi

10

30

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

02

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

01

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

134

302

Trong đó: Hết thời gian hưởng

132

299

Trong đó: Có việc làm

02

03

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

218

290

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

07

08

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.699.642.892

3.558.408.723

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.699.642.892

3.558.408.723

03 tháng

Số quyết định

97

151

 

Số tiền chi TCTN

666.422.220

1.087.485.573

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

55

69

Số tiền chi TCTN

534.069.440

707.914.440

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

21

64

Số tiền chi TCTN

499.151.232

1.763.008.710

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.285.113

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,17