Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 12 năm 2019

      Trong tháng 12/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 134 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

134

1790

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

79

1283

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

09

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

141

1753

Nam

< = 24 tuổi

05

71

25 – 40 tuổi

43

397

> 40 tuổi

05

68

 

Nữ

< = 24 tuổi

26

286

25 – 40 tuổi

57

847

> 40 tuổi

05

84

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

21

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

08

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

157

1601

Trong đó: Hết thời gian hưởng

156

1578

Trong đó: Có việc làm

01

23

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

134

1790

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

02

79

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

03

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

03

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.786.765.782

19.848.818.268

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.786.765.782

19.833.818.268

03 tháng

Số quyết định

99

1224

 

Số tiền chi TCTN

807.375.090

9.955.471.878

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

20

272

Số tiền chi TCTN

272.968.190

3.476.302.168

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

22

257

Số tiền chi TCTN

706.422.502

6.402.044.222

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

15.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

15.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.838.331

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

01

02

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,2

 

PHÒNG BHTN