Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 11 năm 2019

   Trong tháng 11/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 125 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

125

1656

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

97

1204

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

09

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

126

1612

 

 

Nam

< = 24 tuổi

08

66

25 – 40 tuổi

29

354

> 40 tuổi

04

63

 

 

 

Nữ

< = 24 tuổi

20

260

25 – 40 tuổi

63

790

> 40 tuổi

02

79

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

04

20

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

07

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

130

1444

Trong đó: Hết thời gian hưởng

126

1422

Trong đó: Có việc làm

04

22

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

125

1656

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

11

77

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

03

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

03

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.444.295.328

18.062.052.486

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.444.295.328

18.047.052.486

03 tháng

Số quyết định

93

1125

 

Số tiền chi TCTN

784.207.779

9.148.096.788

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

19

252

Số tiền chi TCTN

242.989.060

3.203.333.978

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

14

235

Số tiền chi TCTN

417.098.489

5.695.621.720

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

15.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

15.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.886.264

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,84

 

                              PHÒNG BHTN