Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 10 năm 2019

     Trong tháng 10/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 165 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp… 

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

165

1531

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

121

1107

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

09

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

208

1486

Nam

< = 24 tuổi

07

58

25 – 40 tuổi

38

325

> 40 tuổi

06

59

 

Nữ

< = 24 tuổi

36

240

25 – 40 tuổi

113

727

> 40 tuổi

08

77

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

16

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

06

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

181

1314

Trong đó: Hết thời gian hưởng

181

1296

Trong đó: Có việc làm

0

18

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

165

1531

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

10

66

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

01

03

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

01

03

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.570.714.706

16.617.757.158

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.565.714.706

16.602.757.158

03 tháng

Số quyết định

127

1032

 

Số tiền chi TCTN

1.061.757.018

8.363.889.009

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

44

233

Số tiền chi TCTN

577.361.280

2.960.344.918

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

37

221

Số tiền chi TCTN

926.596.408

5.278.523.231

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

5.000.000

15.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

5.000.000

15.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.811.562

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,36

 

PHÒNG BHTN