Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 9 năm 2019

     Trong tháng 9/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 191 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

191

1366

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

142

986

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

08

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

203

1278

Nam

< = 24 tuổi

06

51

25 – 40 tuổi

49

287

> 40 tuổi

18

53

 

Nữ

< = 24 tuổi

23

204

25 – 40 tuổi

92

614

> 40 tuổi

15

69

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03

16

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

06

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

171

1133

Trong đó: Hết thời gian hưởng

170

1115

Trong đó: Có việc làm

01

18

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

191

1366

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

15

56

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

02

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.801.134.520

14.047.042.452

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.801.134.520

14.037.042.452

03 tháng

Số quyết định

116

905

 

Số tiền chi TCTN

937.376.280

7.302.131.991

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

26

189

Số tiền chi TCTN

343.089.260

2.382.983.638

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

61

184

Số tiền chi TCTN

1.520.668.980

4.351.926.823

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

10.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.684.057

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

5,18

 

PHÒNG BHTN