Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2019

     Trong tháng 8/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 207 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

 

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

207

1175

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

102

844

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

07

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

163

1075

Nam

< = 24 tuổi

06

45

25 – 40 tuổi

36

238

> 40 tuổi

06

35

 

Nữ

< = 24 tuổi

26

181

25 – 40 tuổi

77

522

> 40 tuổi

12

54

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

13

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

02

05

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

212

962

Trong đó: Hết thời gian hưởng

209

945

Trong đó: Có việc làm

03

17

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

207

1175

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

11

41

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

02

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.913.885.284

11.245.907.932

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.913.885.284

11.235.907.932

03 tháng

Số quyết định

106

789

 

Số tiền chi TCTN

880.016.346

6.364.755.711

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

28

163

Số tiền chi TCTN

349.423.800

2.039.894.378

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

29

123

Số tiền chi TCTN

684.445.138

2.831.257.843

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

10.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.753.556

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,29

 

PHÒNG BHTN