Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 7 năm 2019

      Trong tháng 7/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 163 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

163

968

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

128

742

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

02

06

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

199

912

Nam

< = 24 tuổi

15

39

25 – 40 tuổi

42

202

> 40 tuổi

07

29

 

Nữ

< = 24 tuổi

32

155

25 – 40 tuổi

92

445

> 40 tuổi

11

42

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

11

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

03

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

89

750

Trong đó: Hết thời gian hưởng

87

736

Trong đó: Có việc làm

02

14

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

163

968

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

06

30

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

01

02

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

01

02

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

2.129.280.219

9.332.022.648

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

2.124.280.219

9.322.022.648

03 tháng

Số quyết định

149

683

 

Số tiền chi TCTN

1.226.849.814

5.484.739.365

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

28

135

Số tiền chi TCTN

377.051.350

1.690.470.578

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

22

94

Số tiền chi TCTN

520.379.055

2.146.812.705

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

5.000.000

10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

5.000.000

10.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.746.421

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,9

 

PHÒNG BHTN