Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2019

        Trong tháng 6/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 202 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

202

805

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

167

614

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01

04

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

172

713

Nam

< = 24 tuổi

09

24

25 – 40 tuổi

30

160

> 40 tuổi

04

22

 

Nữ

< = 24 tuổi

27

123

25 – 40 tuổi

97

353

> 40 tuổi

05

31

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03

10

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

02

Chuyển đến

01

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

69

661

Trong đó: Hết thời gian hưởng

67

649

Trong đó: Có việc làm

02

12

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

202

805

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

05

24

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

01

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

01

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.825.110.746

7.202.742.429

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.825.110.746

7.197.742.429

03 tháng

Số quyết định

128

534

 

Số tiền chi TCTN

1.048.994.778

4.257.889.551

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

27

107

Số tiền chi TCTN

399.075.288

1.313.419.228

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

17

72

Số tiền chi TCTN

377.040.680

1.626.433.650

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

5.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

5.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.776.419

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,8