Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 3 năm 2019

      Trong tháng 3/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 88 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp..

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

88

228

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

65

147

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

0

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

74

219

Nam

< = 24 tuổi

0

07

25 – 40 tuổi

17

50

> 40 tuổi

05

12

 

Nữ

< = 24 tuổi

12

37

25 – 40 tuổi

32

97

> 40 tuổi

08

16

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

04

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01

01

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

122

425

Trong đó: Hết thời gian hưởng

121

421

Trong đó: Có việc làm

01

04

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

88

228

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

04

07

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

718.623.713

2.140.811.597

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

718.623.713

2.140.811.597

03 tháng

Số quyết định

46

158

 

Số tiền chi TCTN

340.766.103

1.218.782.862

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

18

33

Số tiền chi TCTN

189.309.160

381.259.725

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

10

28

Số tiền chi TCTN

188.548.450

540.769.010

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.327.065

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,3

 

PHÒNG BHTN