Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 4 năm 2019

      Trong tháng 4/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 173 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

 

 

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

173

401

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

130

277

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

0

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

95

314

 

 

Nam

< = 24 tuổi

03

10

25 – 40 tuổi

22

72

> 40 tuổi

02

14

 

Nữ

< = 24 tuổi

17

54

25 – 40 tuổi

47

144

> 40 tuổi

04

20

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

05

 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

01

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

114

539

Trong đó: Hết thời gian hưởng

109

530

Trong đó: Có việc làm

05

09

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

173

401

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

05

12

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.039.241.890

3.180.053.487

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.039.241.890

3.180.053.487

03 tháng

Số quyết định

68

226

 

Số tiền chi TCTN

544.548.150

1.763.331.012

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

18

51

Số tiền chi TCTN

191.365.300

572.625.025

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

09

37

Số tiền chi TCTN

303.328.440

844.097.450

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.746.938

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

01

01

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,8

 

PHÒNG BHTN