Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 02 năm 2019

       Trong tháng 02/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 59 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.. 

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

59 140
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 25 82
  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0 0
 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

45 145
 

Nam

< = 24 tuổi 02 07
25 – 40 tuổi 14 33
> 40 tuổi 02 07
 

Nữ

< = 24 tuổi 06 25
25 – 40 tuổi 19 65
> 40 tuổi 02 08
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 03
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 0 0
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

156 303
Trong đó: Hết thời gian hưởng 156 300
Trong đó: Có việc làm 0 03
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

59 140

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

02 03
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 0
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

405.586.440 1.422.187.884
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 405.586.440 1.422.187.884
03 tháng Số quyết định 36 112
Số tiền chi TCTN 281.578.200 878.016.759
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 05 15
Số tiền chi TCTN 57.997.260 191.950.565
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 04 18
Số tiền chi TCTN 66.010.980 352.220.560

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0 0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 0
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.500.000

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,7

PHÒNG BHTN