Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 12 năm 2018

       Trong tháng 12/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 85 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

85 1330

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

65 989
  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

01 58
 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

114 1307
 

Nam

< = 24 tuổi 07 60
25 – 40 tuổi 28 291
> 40 tuổi 05 66
Nữ < = 24 tuổi 17 224
25 – 40 tuổi 55 624
> 40 tuổi 02 42

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 18
 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi 0 04
Chuyển đến 01 03

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 01

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
 

 

 

 

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

108 1188

Trong đó: Hết thời gian hưởng

105 1158

Trong đó: Có việc làm

03 30

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0 0
Khác 0 0
 

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

85 1330

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

03 35
 

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 04
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 04
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
 

 

 

 

 

 

 

 

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.130.955.545 13.487.614.375

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.130.955.545 13.467.614.375

03 tháng

Số quyết định

88 956

Số tiền chi TCTN

716.219.502 7.615.678.008

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

16 177

Số tiền chi TCTN

215.555.195 2.227.803.633
07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

10 174
Số tiền chi TCTN 199.180.848 3.624.132.734
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.697.211

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,7

PHÒNG BHTN