Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 11 năm 2018

       Trong tháng 11/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 132 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 132 1245
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 110 924
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 01 57
 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

138 1193
Nam < = 24 tuổi 05 53
25 – 40 tuổi 21 263
> 40 tuổi 04 61
  Nữ < = 24 tuổi 33 207
25 – 40 tuổi 71 569
> 40 tuổi 04 40
4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02 17
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 04
Chuyển đến 01 02
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 01
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

110 1080

Trong đó: Hết thời gian hưởng

109 1053

Trong đó: Có việc làm

01 27

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0 0
Khác 0 0
9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

132 1245
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 01 32
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 04
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề  

0

 

04

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.359.256.366 12.356.658.830
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 1.359.256.366 12.336.658.830

03 tháng

Số quyết định 113 868
  Số tiền chi TCTN 943.858.254 6.899.458.506
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 13 161
Số tiền chi TCTN 142.918.600 2.012.248.438
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 12 164
Số tiền chi TCTN 272.479.512 3.424.951.886

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0 20.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

 

0

 

20.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

 

0

 

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.737.046

 
14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0 01
15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,63

 

PHÒNG BHTN