Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 9 năm 2018

     Trong tháng 9/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 108 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)(người) 108 958
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 94 682
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN(người) 04 53
      3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng(người) Tổng 90 901
Nam < = 24 tuổi 04 40
25 – 40 tuổi 15 209
> 40 tuổi 05 51
Nữ < = 24 tuổi 17 148
25 – 40 tuổi 49 420
> 40 tuổi 0 33
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 14
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 03
Chuyển đến 0 01
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 160 827
Trong đó: Hết thời gian hưởng 159 814
Trong đó: Có việc làm 01 13
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 108 958
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 04 27
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 0 04
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 04
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 888.591.510 9.387.256.155
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 888.591.510 9.367.256.155
03 tháng Số quyết định 74 636
Số tiền chi TCTN 619.107.030 4.963.421.022
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 09 127
Số tiền chi TCTN 107.137.760 1.604.624.618
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 07 138
Số tiền chi TCTN 162.346.720 2.799.210.515
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 20.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.782.184
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 3,55

PHÒNG BHTN