Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 7 năm 2018 Trong tháng 7/2018

       Trong tháng 7/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 134 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
 

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

134 741

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

106 504

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

05 42
 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

156 693
 

 

Nam

< = 24 tuổi

05 30

25 – 40 tuổi

32 161

> 40 tuổi

04 43
   

 

Nữ

< = 24 tuổi

35 110

25 – 40 tuổi

76 322
> 40 tuổi 04 27

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 11
5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

01 03

Chuyển đến

0 01
6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
 

 

 

 

 

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

61 547

Trong đó: Hết thời gian hưởng

60 539

Trong đó: Có việc làm

01 08

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
 

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

134 741

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

03 20
 

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

02 04

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

02 04
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
 

 

 

 

 

 

 

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.542.302.649 7.370.487.645

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.532.302.649 7.350.487.645

03 tháng

Số quyết định 114 473
  Số tiền chi TCTN 889.171.209 3.669.824.742
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 22 100
Số tiền chi TCTN 284.170.490 1.273.720.608
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 20 120
Số tiền chi TCTN 358.960.950 2.406.942.295
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 10.000.000 20.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 10.000.000 20.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.570.205

 
14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0 01
15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,9

 

Phòng BHTN