Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2018

      Trong tháng 6/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 151 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 151 607
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 111 398
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 11 37
 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

181 537
 

Nam

< = 24 tuổi 13 25
25 – 40 tuổi 27 129
> 40 tuổi 10 39
   

Nữ

< = 24 tuổi 36 75
25 – 40 tuổi 92 246
> 40 tuổi 03 23
4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

03 10
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 02
Chuyển đến 0 01
6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

65 486

Trong đó: Hết thời gian hưởng

64 479

Trong đó: Có việc làm

01 07

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

151 607
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 03 17
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 02
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 02
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.772.754.497 5.828.184.996
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 1.772.754.497 5.818.184.996
03 tháng Số quyết định 146 359
  Số tiền chi TCTN 1.155.017.109 2.780.653.533
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 15 78
Số tiền chi TCTN 185.953.580 989.550.118
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 20 100
Số tiền chi TCTN 431.783.808 2.047.981.345

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0 10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 10.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.607.683  
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,78

 

PHÒNG BHTN