Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 5 năm 2018

       Trong tháng 5/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 196 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 196 456
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 158 287
  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

05 26
 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

126 356

Nam

< = 24 tuổi 08 12

25 – 40 tuổi

27 102

> 40 tuổi

13 29

Nữ

< = 24 tuổi

14 39

25 – 40 tuổi

59 154

> 40 tuổi

05 20

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02 07

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 02 02
Chuyển đến 0 01
6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
 

 

 

 

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

64 421
Trong đó: Hết thời gian hưởng 64 415
Trong đó: Có việc làm 0 06

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
 

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

196 456
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 01 14
 

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0 02
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 02
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.487.733.685 4.055.430.499
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 1.487.733.685 4.045.430.499
03 tháng Số quyết định 77 213
Số tiền chi TCTN 614.943.270 1.625.636.424
04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

18 63

Số tiền chi TCTN

218.428.310 803.596.538
07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

31 80
Số tiền chi TCTN 654.362.105 1.616.197.537
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 10.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 10.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.593.135

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,6

 PHÒNG BHTN