Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 3 năm 2018

Trong tháng 3/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 59 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 59 164
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 22 75
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 08 18
 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 47 167
Nam < = 24 tuổi 0 04
25 – 40 tuổi 21 51
> 40 tuổi 03 12
Nữ < = 24 tuổi 02 17
25 – 40 tuổi 20 71
> 40 tuổi 01 12
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 02 04
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 01 01
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 76 287
Trong đó: Hết thời gian hưởng 76 285
Trong đó: Có việc làm 0 02
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 59 164
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 01 10
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 02 02
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 02 02
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 0
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 537.345.620 1.945.674.049
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 527.345.620 1.935.674.049
03 tháng Số quyết định 23 98
Số tiền chi TCTN 164.174.010 745.090.104
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 12 31
Số tiền chi TCTN 140.550.140 417.940.550
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 12 38
Số tiền chi TCTN 222.621.470 772.643.395
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 10.000.000 10.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 10.000.000 10.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.343.938
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 01
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,89