Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 02 năm 2018

        Trong tháng 02/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 28 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

28

105

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

10

53

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

04

10

 

3

 

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

49

120

Nam

< = 24 tuổi

02

04

25 – 40 tuổi

16

30

> 40 tuổi

01

09

Nữ

< = 24 tuổi

06

15

25 – 40 tuổi

21

51

> 40 tuổi

03

11

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng

89

211

Trong đó: Hết thời gian hưởng

87

209

Trong đó: Có việc làm

02

02

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

28

105

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

06

09

10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

520.874.607

1.408.328.429

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

520.874.607

1.408.328.429

03 tháng Số quyết định

35

75

Số tiền chi TCTN

274.092.327

580.916.094

04 tháng – 06 tháng Số quyết định

08

19

Số tiền chi TCTN 153.456.912 277.390.410
07 tháng – 12 tháng Số quyết định

06

26

Số tiền chi TCTN 93.325.368 550.021.925
Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN đượchỗ trợ học nghề

0

0

13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.678.397

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

01

01

15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,9

PHÒNG BHTN