Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 01 năm 2018

      Trong tháng 01/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 77 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

77

77

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

43

43

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

06

06

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

71

71

Nam

< = 24 tuổi

02

02

25 – 40 tuổi

14

14

> 40 tuổi

08

08

Nữ

< = 24 tuổi

09

09

25 – 40 tuổi

30 30
> 40 tuổi 08

08

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

02

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

0

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng

122

122

Trong đó: Hết thời gian hưởng

122

122

Trong đó: Có việc làm

0

0

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 77 77
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 03 03
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

887.453.822

887.453.822

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

887.453.822

887.453.822

03 tháng Số quyết định

40

40

Số tiền chi TCTN

306.823.767

306.823.767

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

11

11

Số tiền chi TCTN

123.933.498

123.933.498

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

20

20

Số tiền chi TCTN

456.696.557

456.696.557

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.646.790

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,6

PHÒNG BHTN