Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 12 năm 2017

       Trong tháng 12/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 68 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

68

1172

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

43

782

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

07

126

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

86

1212

Nam

< = 24 tuổi

05

53

25 – 40 tuổi

24

227

> 40 tuổi

07

82

Nữ

< = 24 tuổi

20

280

25 – 40 tuổi

26

502

> 40 tuổi

04

68

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

16

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

01

06

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

03

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

85

1183

Trong đó: Hết thời gian hưởng

84

1157

Trong đó: Có việc làm

01

24

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

01

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

68

1172

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

04

78

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

01

13

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

01

13

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

868.149.373

11.879.449.373

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

863.149.373

11.826.449.373

03 tháng

Số quyết định

58

795

Số tiền chi TCTN

466.694.280

6.000.542.580

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

17

194

Số tiền chi TCTN

226.827.125

2.251.424.525

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

11

223

Số tiền chi TCTN

169.627.968

3.574.482.268

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

5.000.000

53.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

5.000.000

53.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.587.619

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,01

PHÒNG BHTN