Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 11 năm 2017

      Trong tháng 11/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 84 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

84

1104

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

59

739

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

23

119

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

84

1126

Nam

< = 24 tuổi

02

48

25 – 40 tuổi

10

203

> 40 tuổi

06

75

Nữ

< = 24 tuổi

29

260

25 – 40 tuổi

30

476

> 40 tuổi

07

64

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

14

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

01

05

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

03

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

87

1098

Trong đó: Hết thời gian hưởng

84

1073

Trong đó: Có việc làm

02

23

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

01

01

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

84

1104

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

08

74

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

12

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 12
11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

888.109.400

11.011.300.000

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

888.109.400

10.963.300.000

03 tháng

Số quyết định

57

737

Số tiền chi TCTN

451.982.400

5.533.848.300

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

11

177

Số tiền chi TCTN

137.905.900 2.024.597.400
07 tháng – 12 tháng Số quyết định

16

212

Số tiền chi TCTN

298.221.100

3.404.854.300

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

48.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

48.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.588.893

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,2

PHÒNG BHTN